• 04 GRU 19
  • 0

  Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10–13 lat

  Batłomiej Hes, Ewa Nowacka-Chiari
  Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

   

  Analiza składu ciała zawodników skoków na trampolinie w wieku 10–13 lat

   

  Słowa kluczowe: skład ciała, skoki na trampolinie

   

  Streszczenie

   

  Jednym z kluczowych warunków osiągania znaczących wyników sportowych jest systematyczny i właściwie dobrany trening. Niemałe znaczenie ma również staż treningowy, a w wielu dyscyplinach sportowych także wiek, w którym rozpoczyna się „przygodę ze sportem”. Jedną z takich dyscyplin są skoki na trampolinie, którą wręcz określa się jako dyscyplinę wczesnej specjalizacji. Znajomość proporcji poszczególnych komponentów składu ciała jest cen-na w diagnostyce sportowej, gdyż podaje informacje o morfologicznej charakterystyce zawodnika, pozwala ocenić somatyczne efekty stosowanego treningu fizycznego, a te mogą stanowić dobrą informację o zgodności celów i skutków treningu.

  Badaniami objęto łącznie 110 zawodników, w tym 65 dziewcząt i 45 chłopców w wieku 10–13 lat. Badania przeprowadzono podczas zawodów Pucharu Polski w skokach na trampolinie, które odbyły się w dniach 6 i 7 kwietnia 2018 w Zielonej Górze. Badani zawodnicy stanowili 100% wszystkich uczestników zawodów w kategorii wieku 10–13 lat. W ramach badań dokonano pomiaru wysokości ciała, przeprowadzono też analizą składu ciała metodą bioimpedencji elektrycznej. W analizie statystycznej materiału uwzględniono główne komponenty, takie jak: masa tłuszczowa (FM), całkowita masa mięśniowa (PMM), masa mięśni szkieletowych (SMM) oraz całkowita zawartość wody w organizmie (TBW). Na podstawie wysokości i masy ciała obliczono wskaźnik względnej masy ciała BMI. Ocenę indywidualną tego wskaźnika dokonano według klasyfikacji Cola i wsp., wyróżniając trzy grupy badanych: osoby z niedowagą, nadwagą oraz oso-by z prawidłową masą ciała.
  Porównanie składu ciała zawodników (w każdej grupie wiekowej) reprezentujących nieprawidłową masę ciała dokonano na podstawie wartości unormowanych z komponentów ciała wyrażonych w procentach. Ze względu na niewielką liczbę chłopców z nieprawidłową masą ciała specyfikę ich komponentów zobrazowano w oparciu o indywidualne wartości z. Dziewczęta z niedowagą stanowiły niecą większą grupę. Stąd specyfikę ich składu ciała przedstawiono w oparciu o mediany wartości z obliczone odrębnie w prezentowanych grupach wiekowych.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →