Regulamin publikacji prac w czasopiśmie „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku”

Prace zakwalifikowane do druku stają się wyłączną własnością Redakcji Czasopisma „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” i nie mogą być gdzie indziej publikowane (w całości lub we fragmentach) bez pisemnej zgody Redakcji. Wiąże się to z przekazaniem całości praw autorskich na rzecz czasopisma.

Praca złożona do druku w czasopiśmie „Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku” nie może być złożona w innym czasopiśmie, co deklaruje Autor w pisemnym oświadczeniu.

Do druku zatwierdzane są tylko te prace, które uzyskają pozytywną opinię co najmniej dwóch, powołanych przez Redakcję, niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej autora publikacji.

Redakcja nie przyjmie artykułu, w którym występują zjawiska ghostwriting i guest authorship. W celu uniknięcia takich sytuacji wymagane jest złożenie przez autora specjalnych oświadczeń, za treść których ponosi odpowiedzialność.

Autora obowiązuje złożenie następujących oświadczeń:

  • oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich [pobierz]
  • oświadczenie o wkładzie pracy autorów (w przypadku prac wspólnych) [pobierz]
  • zgoda na publikację wizerunku (w przypadku zamieszczania w pracy fotografii) [pobierz]

Autorzy zobowiązani są do stosowania się do zaleceń technicznych zawartych w „Warunkach technicznych przygotowania prac” [pobierz]. Nadsyłane materiały nie spełniające wymogów technicznych będą odsyłane do autorów celem wniesienia poprawek.