• 27 GRU 18

  Poziom wybranych komponentów sprawności specjalnej w kontekście stażu treningowego i płci zawodników tenisa stołowego – badania pilotażowe

  Szymon Galas1, Sylwia Bartkowiak2, Ziemowit Bańkosz3, Mateusz Górski2, Monika Nowakowska2, Beata Pluta1, Joanna Szurkowska2
  1Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji
  2Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji
  3Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Nauk o Sporcie

   

  Poziom wybranych komponentów sprawności specjalnej w kontekście stażu treningowego i płci zawodników tenisa stołowego – badania pilotażowe

   

  Słowa kluczowe: tenis stołowy, sprawność specjalna, dokładność gry, staż treningowy

   

  Streszczenie

  Tenis stołowy pomimo swoich zalet mobilizujących do aktywności fizycznej oraz budujących emocje zarówno w obszarze rekreacji, jak również, na różnych poziomach zaawansowania sportowego nie doczekał się licznych opracowań związanych ze sprawnością specjalną grających. Biorąc to pod uwagę jako cel główny badań określono ocenę związku pomiędzy wynikami testów sprawności specjalnej dla tenisa stołowego, a deklarowanym stażem treningowym i płcią zawodników. Grupę badanych stanowiło 24 zawodników (w tym 12 dziewcząt) w wieku 11-16 lat uczestniczących w zgrupowaniu młodzieżowej kadry województwa dolnośląskiego w tenisie stołowym w lipcu 2018 roku. Wykonano pomiar trzech prób specjalnych zaproponowanych przez Gomesa i wsp. (2000) uwzględniając przedłożona metodykę. Na podstawie przeprowadzonych testów stwierdzono, że w badanej grupie wystąpiły istotne statystycznie zależności pomiędzy stażem treningowym, a uzyskanymi wynikami badań sprawności specjalnej, jak również płeć badanych buła czynnikiem różnicującym wyniki w poszczególnych próbach.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico