• 30 CZE 20
  • 0

  Rekreacja ruchowa na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego

  Marta Kisiel
  Szczecin Academy of International Learning

   

  Rekreacja ruchowa na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego

   

  Słowa kluczowe: obszary leśne, obszary chronione, Pojezierze Drawskie, rekreacja ruchowa

   

  Streszczenie

  Szata roślinna odgrywa dużą rolę w otaczającym nas środowisku naturalnym. Obserwacje zmieniającej się szaty roślinnej na skutek zmian środowiska naturalnego mogą być punktem wyjścia do monitoringu stanu przyrody oraz skutecznej jej ochrony. Badania florystyczne pozwalają na nakreślenie obrazu stanu flory naczyniowej oraz zdobycie wiadomości dotyczących czynników, które kształtowały ją w przeszłości i nadal ją kształtują. Sygnałem zachęcającym do dokładnego poznania flory naczyniowej Pojezierza Drawskiego było liczne występowanie siedlisk naturalnych (np. bory sosnowe i mieszane, jeziora oligotroficzne, torfowiska, świeże łąki), obszarów objętych ochroną prawną (park krajobrazowy, rezerwaty przyrody), a także niewielki udział siedlisk ruderalnych (tereny kolejowe, zabudowania miejskie i wiejskie, duże szlaki komunikacyjne).

  Głównym celem badań jest pokazanie możliwości realizowania różnych form rekreacji ruchowej na obszarach leśnych i chronionych zachodniej części Pojezierza Drawskiego. Przedstawiono także krótki przegląd zbiorowisk leśnych oraz charakterystykę terenów chronionych występujących na omawianym terenie. Teren badań w północnej, wschodniej i południowej części określała granica Podokręgu Drawskiego, zgodna z regionalizacją geobotaniczną Polski według Matuszkiewicza [1]. Granica zachodnia została wyznaczona sztucznie, ma to związek z wyborem wschodniej części Podokręgu jako obszaru badawczego. Przebiegała ona wzdłuż krawędzi lasu, dalej na południe przy zachodnim brzegu jeziora Darskowo i Chociebądź Wielki aż do południowej granicy Podokręgu.

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →