• 23 MAR 21
  • 0

  Społeczne wartości sportu w poglądach uczniów łódzkich szkół

  Arkadiusz Kaźmierczak
  Wydział Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego

  Społeczne wartości sportu w poglądach uczniów łódzkich szkół

   

  Słowa kluczowe: sport szkolny, społeczne wartości sportu, postawy etyczne w sporcie

  Streszczenie

   

  Przy wskazaniu wszystkich korzystnych aspektów społeczno-wychowawczych aktywności sportowej trudno pominąć tezę, że z jednej strony sport jest szansą dla globalnego utrwalania pożądanych wartości, z drugiej zaś może stanowić realne zagrożenie i wyzwanie dla nabytych i utrwalonych drogą ewolucji humanistycznych paradygmatów. I tak, wbrew oczekiwaniom społecznym rywali zacja sportowa – zarówno wśród zawodników jak i środowiska kibiców – w pewnym stopniu stała się narzędziem demonstrowania potęgi poszczególnych krajów i realizacji ich celów politycznych, przyczyniła się do zjawiska komercjalizacji, dopingu wśród sportowców, zwycięstwa za wszelką cenę, ksenofobicznych i dyskryminujących postaw.

  W procesie badawczym zastosowano metodę, która dotyczy opisowych wyjaśnień problemów w drodze empirycznego poznania określonych zależności zachodzących w sportowej praktyce edukacyjnej. Przy uwzględnieniu wskazanej metody za przedmiot badań niniejszego opracowania wskazano pozyskanie opinii od uczniów łódzkich szkół ponadpodstawowych – zdeklarowanych jako aktywnych, średnio aktywnych i nieaktywnych sportowo – na temat społecznej roli sportu, pożądanych cech i etycznych zachowań zawodników w rywalizacji sportowej.

  Badaniami zostało objętych 1707 uczniów z 28 łódzkich szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych w dzielnicach Śródmieście, Bałuty, Polesie, Górna oraz Widzew. W badaniach zastosowano metodę doboru celowego. Kryterium podziału na 3 grupy porównawcze stanowił poziom aktywności sportowej badanej grupy uczniów – Nieaktywni Sportowo (NAS), Średnio Aktywni Sportowo (ŚAS), Wysoko Aktywni Sportowo (WAS). W procesie badawczym zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z zastosowaniem techniki ankietowej, wykorzystując dla potrzeb opracowania wybrane zmienne z kwestionariusza ankiety pt. „Fair play w sporcie i życiu”. Zgromadzony materiał empiryczny poddano analizie statystycznej za pomocą programu SPSS Statistics 21. W celu zbadania zależności pomiędzy zmiennymi kategorialnymi – poziomem aktywności sportowej – zastosowano Test niezależności chi-kwadrat χ2 (Pearsona ). Weryfikację zmiennych przeprowadzono przy poziomie istotności α = 0,05 [6].

   

  Pobierz artykuł (pdf) pdf-ico

  Dodaj komentarz →